کسی را امتحان نکنیم...

ما هر کدام به سهم خود عامل امتحان اطرافیانمان هستیم، بهتر است سعی کنیم

تا آنجا که می توانیم کسی را امتحان نکنیم و اگر امتحان کردیم سختگیرانه

برخورد نکنیم تا خدا نیز در امتحانات ما سختگیری نکند. بخشیدن خطای

دیگران؛ پاک کردن نتیجه بد امتحان آن هاست، همان که از خدا برای خود

می خواهیم.

"علیرضا پناهیان"

/ 0 نظر / 147 بازدید