خدایا!...

خدایا! اگر بخواهیم که مارا ببخشی، این گذشت از روی فضل و بزرگواری توست

و اگر بخواهیم که مارا به عذاب دچار کنی این نیز نشانه عدل توست.

پس به آسانی از ما درگذر به رسم احسان و نعمت بخشیت،

و ما را از عذابت در امان دار در سایه بخشایش خویش،

که ما را طاقت عدل تو نیست،

و برای هیچ یک از ما نجات و آزادی متصور نیست مگر اینکه از ما در گذری.

/ 0 نظر / 67 بازدید